قرعه کشی دی 94

اسامی 405 نفر برندگان خوش شانس دومین جشنواره تقدیر هوم کر - دی 1394
۱.عباس رضا زاده استاد تقلید صدا در قرعه کشی دی۹۴ هوم کر
2.عباس رضا زاده استاد تقلید صدا در قرعه کشی دی۹۴ هوم کر
3.عباس رضا زاده استاد تقلید صدا در قرعه کشی دی۹۴ هوم کر
۴.عباس رضا زاده استاد تقلید صدا در قرعه کشی دی۹۴ هوم کر
۵.عباس رضا زاده استاد تقلید صدا در قرعه کشی دی۹۴ هوم کر
۶.عباس رضا زاده استاد تقلید صدا در قرعه کشی دی۹۴ هوم کر
۷.عباس رضا زاده استاد تقلید صدا در قرعه کشی دی۹۴ هوم کر
۸.عباس رضا زاده استاد تقلید صدا در قرعه کشی دی۹۴ هوم کر
9.عباس رضا زاده استاد تقلید صدا در قرعه کشی دی۹۴ هوم کر
۱۰.عباس رضا زاده استاد تقلید صدادر قرعه کشی دی۹۴ هوم کر
حضور مهران غفوریان در مراسم قرعه کشی دی ماه ۹۴ هوم کر
1. مسابقه بین حضار مراسم قرعه کشی دی ماه ۹۴ هوم کر
2. مسابقه بین حضار مراسم قرعه کشی دی ماه ۹۴ هوم کر
3. برندگان مسابقه بین حضار مراسم قرعه کشی دی ماه ۹۴ هوم کر