برندگان دی ماه جشنواره زمستانه توزیع کنندگان محصولات هوم کر 

 

همراهان و مشتریان عزیز محصولات هوم کر

 

مفتخریم که بار دیگر با برگزاری قرعه کشی جایزه مخصوص فروشندگان محصولات هوم کر در خدمت شما هستیم.

این قرعه کشی و جوایز آن مختص به مغازه داران ، خواروبار فروشی ها و سوپرمارکتها می باشد. بنابراین جوایز به سایر

عزیزانی که در این طبقه و صنف قرار نمیگیرند تعلق نخواهد گرفت.

با توجه به این موضوع شماره ردیف و صاحبین موبایل هایی که در قرعه کشی مشخص گردیده اند می بایست در زمرة

مغازه داران قرار گیرند و در غیر اینصورت به عنوان برنده تلقی نخواهند شد.

به همین منظور مدارک و الزامات مربوطه به ایشان ابلاغ می شود تا در صورت حائز شرایط بودن نسبت به تقدیم جوایز

اقدام گردد.

بنابراین شماره ردیف و موبایل ها در این مرحله به معنی برنده شدن قطعی نمی باشد.

 

استان رتبه شماره ردیف موبایل
آذربایجان شرقی 1 1000000 0914***1699
آذربایجان غربی 1 1000020 0914***7560
آذربایجان غربی 2 1000031 0914***9406
آذربایجان غربی 3 1000011 0935***4530
اردبیل 1 1000075 0936***9975
اردبیل 2 1000089 0933***9941
اردبیل 3 1000103 0914***5002
اردبیل 4 1000032 0914***0480
اردبیل 5 1000010 0914***4901
اصفهان 1 1000083 0913***1910
اصفهان 2 1000136 0913***1458
اصفهان 3 1000168 0916***4234
اصفهان 4 1000002 0913***9045
اصفهان 5 1000037 0913***2901
اصفهان 6 1000165 0913***0334
اصفهان 7 1000208 0913***5866
اصفهان 8 1000066 0913***9721
اصفهان 9 1000184 0913***4667
اصفهان 10 1000069 0913***1982
ایلام 1 1000000 0935***0882
ایلام 2 1000031 0918***0942
ایلام 3 1000076 0937***2797
ایلام 4 1000098 0918***2497
ایلام 5 1000034 0991***2281
ایلام 6 1000083 0918***4837
ایلام 7 1000113 0918***6218
تهران 1 1000288 0910***3902
تهران 2 1000396 0912***3986
تهران 3 1000502 0919***2504
تهران 4 1000583 0910***0885
تهران 5 1000109 0919***6637
تهران 6 1000254 0912***5920
تهران 7 1000374 0912***6146
تهران 8 1000480 0912***5046
تهران 9 1000563 0919***2198
تهران 10 1000133 0912***9833
چهار محال بختیاری 1 1000005 0913***4262
چهار محال بختیاری 2 1000000 0913***6804
خراسان رضوی 1 1000024 0915***0871
خراسان رضوی 2 1000066 0905***1552
خراسان رضوی 3 1000128 0936***3548
خراسان رضوی 4 1000160 0915***2968
خراسان رضوی 5 1000020 0915***7580
خراسان رضوی 6 1000068 0915***5121
خراسان رضوی 7 1000134 0938***7548
خراسان رضوی 8 1000166 0915***4852
خراسان رضوی 9 1000029 0933***5209
خراسان رضوی 10 1000076 0915***3688
خراسان شمالی 1 1000007 0915***6641
خوزستان 1 1000004 0935***6610
خوزستان 2 1000042 0916***1522
خوزستان 3 1000081 0938***4194
خوزستان 4 1000092 0938***8821
خوزستان 5 1000053 0916***4302
زنجان 1 1000043 0939***9383
زنجان 2 1000002 0919***0963
زنجان 3 1000023 0990***5045
زنجان 4 1000029 0919***4439
فارس 1 1000158 0905***4036
فارس 2 1000206 0917***7217
فارس 3 1000281 0905***5420
فارس 4 1000328 0917***8373
فارس 5 1000005 0917***5774
فارس 6 1000084 0917***8846
فارس 7 1000139 0917***0346
فارس 8 1000294 0922***1148
فارس 9 1000369 0917***2147
فارس 10 1000089 0917***5336
قزوین 1 1000045 0912***7974
قزوین 2 1000062 0912***3681
قزوین 3 1000079 0912***1853
قزوین 4 1000103 0930***0049
قزوین 5 1000124 0912***2384
قزوین 6 1000010 0912***8139
قزوین 7 1000028 0912***5027
قزوین 8 1000046 0938***7879
قزوین 9 1000063 0912***0416
قزوین 10 1000084 0919***4026
قم 1 1000019 0910***1766
قم 2 1000025 0912***9772
قم 3 1000031 0914***8290
قم 4 1000040 0919***7528
قم 5 1000048 0918***8602
قم 6 1000006 0912***3327
گلستان 1 1000123 0911***3721
گلستان 2 1000151 0911***6625
گلستان 3 1000181 0912***4058
گلستان 4 1000019 0935***8905
گلستان 5 1000081 0911***7488
گلستان 6 1000152 0901***9397
گلستان 7 1000182 0911***3185
گلستان 8 1000049 0911***3847
گلستان 9 1000087 0937***5505
گلستان 10 1000160 0912***7019
گیلان 1 1000076 0935***2312
گیلان 2 1000165 0911***8170
گیلان 3 1000233 0911***7279
گیلان 4 1000320 0911***5067
گیلان 5 1000395 0911***0347
گیلان 6 1000460 0922***5751
گیلان 7 1000086 0911***8735
گیلان 8 1000171 0911***6076
گیلان 9 1000238 0911***1032
گیلان 10 1000328 0922***7672
لرستان 1 1000228 0916***5907
لرستان 2 1000303 0939***1367
لرستان 3 1000356 0916***8816
لرستان 4 1000060 0916***4007
لرستان 5 1000113 0916***7522
لرستان 6 1000164 0936***6482
لرستان 7 1000233 0921***5604
لرستان 8 1000324 0916***0949
لرستان 9 1000000 0916***9931
لرستان 10 1000088 0937***5420
مازندران 1 1000190 0933***3662
مازندران 2 1000241 0911***1664
مازندران 3 1000277 0911***3062
مازندران 4 1000071 0911***8836
مازندران 5 1000110 0911***7275
مازندران 6 1000148 0911***8059
مازندران 7 1000191 0912***0562
مازندران 8 1000243 0938***4503
مازندران 9 1000004 0911***8355
مازندران 10 1000115 0911***5949
مرکزی 1 1000050 0918***3746
مرکزی 2 1000089 0918***4921
مرکزی 3 1000129 0918***8044
مرکزی 4 1000062 0918***3700
مرکزی 5 1000138 0990***7757
مرکزی 6 1000023 0912***8698
هرمزگان 1 1000027 0902***8772
هرمزگان 2 1000019 0917***3032
همدان 1 1000049 0918***6369
همدان 2 1000002 0918***4175
کردستان 1 1000025 0918***3765
کردستان 2 1000033 0918***2257
کردستان 3 1000039 0918***5941
کردستان 4 1000047 0918***3014
کردستان 5 1000008 0918***1353
کرمان 1 1000001 0913***6301
کرمانشاه 1 1000008 0918***1032
کرمانشاه 2 1000011 0918***1163
یزد 1 1000008 0913***9860