پودر رخت شویی هوم کر


حاوی مواد فعال سطحی آنیونیک و کاتیونیکحاوی مواد نرم کنندهحاوی 5 گروه آنزیمکف پایدار و فراوانرایحه دلپذیر و ماندگارحاوی ماده درخشان كننده نوریدانه بندی مناسب بدون کلوخه شدنقابلیت مصرف در انواع سختی آب